Дискретни полупроводнички производи

Полупроводнички дискретни уреди генерално се однесуваат на полупроводнички кристал диоди, полупроводнички транзистор нарекува диоди, транзистори и специјални полупроводнички уреди.